Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

aaustur
aaustur
aaustur
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viajustmess justmess
aaustur
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viajustmess justmess
aaustur
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viajustmess justmess
aaustur
Reposted fromoll oll viajustmess justmess
aaustur
1981 476b 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viajustmess justmess
aaustur
3710 acd7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajustmess justmess
aaustur
0188 630b 500
Reposted fromexistential existential viajustmess justmess
aaustur
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajustmess justmess
0061 2bcc
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasomebunny somebunny
aaustur
2639 2680 500
Bookstore in a ruined city.

Leon Idzikowski
Musical notes - Books

Warsaw, Poland, summer 1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajustmess justmess
5224 e10e 500

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

aaustur
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
aaustur
4626 1f0d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
aaustur
9666 8d07 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
aaustur
0811 bacf 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
aaustur
3902 0c47 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
aaustur
4101 0a3d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
aaustur
0452 1ba8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl